Je ťažké presne vyčísliť, koľko umelých inteligencií (AI) sa aktuálne používa, keďže technológie umelej inteligencie sa stále veľmi rýchlo vyvíjajú a nové systémy sa neustále nasadzujú do praxe. Umelá inteligencia už dnes nachádza uplatnenie v mnohých odvetviach, ako sú zdravotníctvo, financie, automobilový priemysel, marketing a reklama, zákaznícky servis, vojenský sektor a ďalšie.

Celkový hrubý odhad by mohol byť rádovo v rozpätí tisícok verejne dostupných systémov AI, pričom len malá časť z nich dosiahla významnú popularitu a široké využitie.  Ich počet sa navyše stále dramaticky zvyšuje s prichádzajúcimi inováciami. Zároveň mnoho firiem a organizácií rozvíja svoje vlastné (proprietárne) AI systémy, ktoré nie sú verejne dostupné.

Ak by sme ich mali rozdeliť a označiť tie najznámejšie, základný zoznam by mohol vyzerať napríklad takto:

Chatboty/konverzačné AI:

 • OpenAI (ChatGPT, GPT-3 a ďalšie modely)
 • Anthropic (Claude a iné modely)
 • Google (LaMDA, Bard)
 • Čínske modely (Xiaoice, Tongyi Qianwen)
 • Ďalšie menšie chatboty (Replika, Anima a iné, rádov sú ich minimálne stovky)

Generatívne AI pre text/obraz/audio/video:

 • OpenAI (DALL-E, GPT-3 a ďalšie)
 • Google (Imagen, Parti a ďalšie)
 • Stability AI (Stable Diffusion)
 • Meta (Make-A-Video a ďalšie)
 • Desiatky až stovky menších modelov

AI pre rozpoznávanie a popisovanie objektov, tvári etc.:

 • OpenAI (CLIP, XLOR a iné)
 • Google (Vision AI, Object Detection AI)
 • Amazon Rekognition
 • Množstvo menších modelov

S počtom umelých inteligencií prirodzene rastie riziko ich zneužitia, a to v niekoľkých hlavných oblastiach.

 1. Porušovanie súkromia a zneužívanie osobných údajov: Systémy AI často pracujú s veľkými objemami dát vrátane osobných informácií, ktoré môžu byť zneužité.
 2. Zaujatosť a diskriminácia: Ak sú trénovacie dáta pre AI zaujatého a manipulované, systém môže preberať tieto predsudky a diskriminovať určité skupiny.
 3. Dezinformácie a falošné správy: Pokročilé AI sú využívané na generovanie hodnoverných falošných správ a dezinformácií vo veľkom rozsahu.
 4. Kybernetická bezpečnosť: Systémy AI sú zneužívané  hekermi na útoky a hľadanie slabých miest kódu.
 5. Autonómne zbrane: V Súčasnej dobe existujú čoraz väčšie obavy zo zneužitia AI na vývoj autonómnych zbraňových systémov.

Je preto dôležité klásť veľký dôraz na etické zaobchádzanie s AI, reguláciu a bezpečnosť, aby sme minimalizovali potenciálne zneužitie týchto technológií. Niektoré inštitúcie, spoločnosti i vlády (vrátane EÚ) už v tejto oblasti prijímajú príslušné opatrenia . O mnohých sme písali aj na tomto serveri.