Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) s podporou Nadácie ESET každý piaty respondent (19%) má reálnu skúsenosť s umelou inteligenciou (AI) – buď ju použil viackrát (9%) alebo aspoň raz-dvakrát vyskúšal (10%). Ďalších 41% opýtaných tvrdí, že AI síce nevyskúšali, ale o nej počuli. Naopak, o existencii umelej inteligencie nevie nič 40% opýtaných.

Ako ďalej ukázali výsledky celoslovenského prieskumu na reprezentatívnej vzore 1 069 respondentov starších ako 14 rokov, spomedzi používateľov AI až 57% uviedlo skúsenosť s rôznymi verziami chatbotu ChatGPT a 48% s virtuálnymi asistentami ako napr. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, Microsoft Cortana, a pod. Ďalšia takmer pätina (18%) už použila alebo vyskúšala Copilot, 12% Gemini a 8% DeepL Translator. Menšia časť respondentov má skúsenosti aj so širším portfóliom AI nástrojov a služieb ako sú Sora, Claude, DALL-E, Midjourney, a mnohých iných.

Pomerne diferencované sú však skúsenosti jednotlivých sociálno-demografických kategórií respondentov. Napríklad reálna skúsenosť s AI stúpa s klesajúcim vekom. Zatiaľ čo medzi seniormi ju využíva alebo aspoň raz-dvakrát vyskúšalo iba 3% opýtaných, medzi 25-34-ročnými je to už nadpriemerných 28% a medzi 14-24-ročnými až 38%. Rovnako je to so vzdelaním, kde skúsenosť s umelou inteligenciou stúpa s výškou dosiahnutého vzdelania, pričom medzi najskúsenejších patria vysokoškolsky vzdelaní (30%). Z hľadiska ekonomickej aktivity, resp. náročnosti profesie, je nadpriemerne viac takýchto ľudí medzi tvorivými (VŠ vzdelanými) odbornými pracovníkmi, manažérmi, podnikateľmi a študentami. Spomedzi nich využíva alebo aspoň vyskúšalo umelú inteligenciu 28% – 41% opýtaných. Naopak, nadpriemerne viac takých, ktorí o umelej inteligencii nič nevedia alebo o umelej inteligencii iba počuli, nájdeme medzi kvalifikovanými a nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi a prevádzkovými pracovníkmi v obchode a službách.

Nástroje a služby umelej inteligencie respondenti najčastejšie využívajú na vyhľadávanie informácií alebo vyhľadávanie odpovedí na rôzne otázky (75%). AI v iných oblastiach, ako sú napr. jazykové preklady, tvorba/úprava textu, obsahu, prezentácií či tvorba/úprava obrázkov, fotografií, grafiky, využíva už len približne tretina z nich. Naopak špecifické oblasti, ako napr. automatizácia práce a úloh, tvorba/úprava zvuku, hudby, analýza/spracovanie údajov, diagnostika, monitoring alebo programovanie, sú zatiaľ iba okrajovou záležitosťou.


Metodologické údaje prieskumu
Dátum zberu údajov: apríl 2024
Výskumná metóda: reprezentatívny kvantitatívny prieskum
Veľkosť vzorky: 1 069 respondentov starších ako 14 rokov
Výberové znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť,  veľkosť sídla, kraje SR
Metodika zberu dát: face-to-face interview zaznamenávané do elektronického dotazníka (CAPI)
Realizácia terénneho zberu údajov: agentúra FOCUS